Wyciśnij soki z Gita

Przestań używać jak Zipa

Tomasz Skraskowski

 • Backend developer at Pirios S.A.
 • Writes code since 12
 • Currently .Net (Core), previously C++
 • Interested in decentralized systems
 • www.SoftwareDeveloper.Blog

GitWarsztaty w Twojej firmie

www.GitWarsztaty.pl

Można odebrać telefon tak...

SVN Update...
SVN Commit...

Można obrabiać materiał prostymi narzędziami...

Można obrabiać materiał skomplikowanymi narzędziami...

Git wykracza poza
wersjonowanie i kolaborację

Git to narzędzie do edycji i zarządzania kodem

Programuj szybciej i twórz mniej błędów

Zaawansowane narzędzia mają próg wejścia

Nie rozmawiałem jeszcze z nikim, kto...

...nie widzi w R# niczego szczególnego i zna go dobrze

...nie widzi w Vimie* niczego szczególnego i zna go dobrze *Vimie w IDE(VS, Rider, VSCode)

...nie widzi w Gicie niczego szczególnego i zna go dobrze

Wyciskanie Gita

Podstawowy próg wejścia - konsola

(Głównie trudność dla użytkowników Windowsa)

Wyciskanie Gita

Drugi próg wejścia - fruwające commity

Zrozumienie i przyzwyczajenie się do rozproszonej architektury Gita,
w tym do commitów latających między branchami i repozytoriami

Wyciskanie Gita

Trzeci próg wejścia - mnogość komend i przełączników

Wyciskanie Gita

Czwarty próg wejścia - wybór i odnalezienie się w workflow

Trunk Based Development

Git Flow

Git Guitar Hero

Feature toggle (aka Feature Flag)

MartinFowler.com/articles/feature-toggles.html

Obawy przed konsolą

 • Pewnie trzeba się strasznie opisać, a to będzie wolno szło
 • Pewnie będzie problem spamiętać komendy
 • To jest jakiś niewygodny przeżytek

Kiedy nie warto kurczowo trzymać się konsoli?

 • Tool bywa lepszy do diffa
 • Toole ładniej wizualizują historię branchów
 • W dobrym IDE wygodniej się patrzy na Git Blame
 • Nie warto rozwiązywać konfliktów bez toola

Myszka jest do eksplorowania

Są toole z dobrze ogarniętymi
skrótami klawiszowymi

Ale dobrze ogarnięta konsola wygrywa

 • Z dobrze ogarniętą konsolą pracuje się wydajniej
 • Konsola zawsze ma więcej możliwości - żaden tool nie pokryje wszystkich casów
 • Konsola jest uniwersalna
 • Nie ma toola działającego szybciej niż konsola
 • Konsola zachęca do lepszego zrozumienia Gita
 • Toole często zachęcają do złych praktyk i budują złe nawyki
 • Toole często zachęcają do klikania zamiast używania skrótów klawiszowych
 • Wiele (popularnych) tooli działa wolno i odrywa od flow

Co to znaczy dobrze ogarnięta konsola?

 • Konsola zawsze pod ręką
  • Zdecydowanie najlepiej gdy jest zintegrowana w IDE
  • Opcjonalnie wyskakująca od skrótu klawiszowego
   (choć to mało przy otwartych na raz dwóch lub więcej projektach)
 • Konsola z wydajnym autouzupełnianiem
 • Zdecydowanie dobrze, gdy konsola ma wydajny
  reverse search
 • Ustawione Git aliasy i aliasy na poziomie shella
 • Edytor konsolowy lub przynajmniej szybko otwierający się
Jak w kilka minut przygotować konsolę na start?
 • Aby spełnić wszystkie prerekwizyty
  1. IDE z wbudowanym terminalem
   (np. Jet Brains Rider, działa reverse search)
  2. Bash ustawiony jako terminal w IDE
   (na Windowsie GitBash)
  3. Aliasy (Gitowe i Bashowe) na start wzięte z internetu
   (np. z tej prezentacji, później dostosowywanie pod siebie)
 • Opcjonalnie
  • Dla IDE bez terminala
   • (Git)Bash przypięty do taskbarda pod stałą pozycją wywoływany Win+pozycja
   • Lub nakładka na (Git)Bash umożliwiająca wywołanie skrótem klawiszowym np. Conemu
   • W terminalu ustawiony katalog z projektami jako katalog startowy
  • Text expandery na poziomie OS np. AutoHotKey
  • Odradzam poleganie na Alt+Tab

Don't get fooled by simple interface

 • Visual Studio Extension: Switch Startup Project
 • Azure DevOps build definition

Przekonałem już niejedenego
zatwardziałego Windowsiarza :)

Co daje Git?

Jak przyczynia się do większej wydajności pracy?


Gdy wszystko musi iść po sieci...

Kontrola nad sytuacją w IDE

Nowe funkcjonalności po kawałku


Jaką małą zmianę prowadzącą do celu w tym momencie wprowadzam?

Commit!
(Mały i czysty - SRP)

Zawsze później można się z niego wycofać.

W ork I n P rogress

wip = !git add --all && git commit -m "WIP"

Monitorowanie zmian

Jesteśmy spokojni, że nie przemycimy przypadkiem zmiany, która powstała niechcący lub tylko na chwilę.

Monitorowanie tooli

Tool did something over many files...
is it exactly what it was meant to be?

Stabilna praca z niestabilnym kodem

bda54862 Remove phone book button from main canvas
bb4efb64 Add phone book to shell resources
9cff0517 Add phone book image for slide panel
18b3ab24 Set phone book tab view model
251c65eb Remove not used catalog from phone book project
fa27d977 Use phone book view model from old module
836f9507 Clean phone book tab in side panel
98384dbb Move resources from old module to new phone book
b179f970 Move phone book view from old modules to side panel
882d2cb1 Remove referencs to old phone book module
3633f485 Merge old phone book module style with new in side panel
061441fb Set close phone book button to hide panel
9b54878f Remove unused button from phone book
153dbcd6 Remove no longer needed files from old phone book module
2895928d Remove old phone book module
6182277b Replace phone book buttons style to improve readibility
49ff42b6 Remove shadows from phone book
7d6584da Update entity migrations instruction

Alternatywne wersje rzeczywistości

Szybkie sprawdzanie starych wersji

 • Szybkie i precyzyjne przeglądanie historii
 • Szybkie przepinanie się na starą wersję
 • Szybkie podglądanie starych wersji
 • Szybki Blame do każdej linii w pliku
 • Szybkie odszukiwanie commitów

Modyfikowanie kodu wprost z Gita

 • Częste scenariusze lokalnych zmian kodu bez commitowania
 • Wywal zmiany z pliku Y (git reset Y; git checkout Y)
 • Wyzeruj wszystkie zmiany (git reset --hard)
 • Wyzeruj zmiany ale odłóż na potem (git stash --include-untracked)
 • Zastaguj zmianę X z pliku Y (git add add Y -p), resztę z pliku wywal (git checkout Y)
 • Zastaguj wszystkie zmiany z wszystkich plików (git add .), ale wyklucz zmianę X z pliku Y (git reset Y -p) i wywal (git checkout .)

Git posiada liczne narzędzia
i tricki usprawniające

Aliasy

Modyfikacje aliasów można wykonywać w gitconfigu

 • [alias]
 • st = status
 • ci = commit -v

Albo za pomocą polecenia

 • git config --global alias.st status
 • git config --global alias.ci 'commit -v'

Przykład użycia: git st

Aliasy mogą być też na poziomie Basha - wówczas nie trzeba pisać Git.

Przykłady aliasów
 • vd = difftool --tool=vimdiff
 • vds = difftool --tool=vimdiff --staged
 • wip = !git add --all && git commit -m WIP
 • pfl = push --force-with-lease
 • standup = log --since '1 day ago' --oneline --author krzysztof.morcinek@gmail.com # use your mail
 • cam = commit -am
 • jira = log --since '6am' --oneline --author krzysztof.morcinek@gmail.com # use your mail
 • ls = log --pretty=format:"%C(yellow)%h%Cred%d\\ %Creset%s%Cgreen\\ [%cn]" --decorate
 • mt = mergetool
 • mff = merge --ff-only
 • cpc = cherry-pick --continue
 • rei = rebase --interactive
 • rec = rebase --continue
 • # list aliases
  a = "!f() { git alias; }; f"
 • alias = ! git config --get-regexp ^alias\\. | sed -e s/^alias\\.// -e s/\\ /\\ =\\ /

Pull --rebase


git pull --rebase

git config --global --bool pull.rebase true

Checkout last used branch


git checkout -


Short git status

git status -s

Intent to add untracked files

 • -N
 • --intent-to-add

Np.
git add . -N

Przykładowe korzyści:

 • działa git add -p
 • można użyć git diff

Record only the fact that the path will be added later. An entry for the path is placed in the index with no content. This is useful for, among other things, showing the unstaged content of such files with git diff and committing them with git commit -a.

7 zasad dobrego commit message

 1. Oddziel tytuł od ciała pustą linią
 2. Ogranicz tytuł do 50 znaków
 3. Stosuj wielkie litery w tytule
 4. Nie kończ tytułu commita kropką
 5. Zapisuj tytuł w trybie rozkazującym
 6. Ogranicz 'szerokość' ciała do 72 znaków
 7. Opisz co i dlaczego, a nie jak

Oprócz punktu 6. (szerokość ciała), wszystkie punkty robią znaczącą różnicę.
Testowałem każdy z nich w innych wariacjach, te naprawdę mają sens.

git commit > git commit -m

git commit -v

git commit --amend --no-edit

Feature branch

 • Should has short life
 • Despite short life, update it (rebase) from master often

Git stash with name

git stash save "my stash"

Git add interactive

git add -i

Otwieranie gitconfiga z konsoli

git config --global -e

Ciekawe przełączniki do git merge

 • --ff
 • --no-ff
 • --ff-only
 • --squash

Strategie mergowania

 • resolve
 • recursive
  • ours
  • theirs
  • patience
  • diff-algorithm=[patience|minimal|histogram|myers]
  • ignore-space-change
  • ignore-all-space
  • ignore-space-at-eol
  • ignore-cr-at-eol
  • renormalize
  • no-renormalize
  • no-renames
  • find-renames[=n]
  • rename-threshold=n
  • subtree[=path]
 • octopus
 • ours
 • subtree

Git patch

Pozwala np. na łatwe przerzucanie zmian pomiędzy repozytoriami nie związanymi ze sobą.

Przykład:

git format-patch HEAD~2
# Output:
# 0001-make-stuff-more-awesome.patch
# 0002-allow-users-to-be-locked.patch

cp *.patch ANOTHER_REPO_PATH

cd ANOTHER_REPO_PATH

git am *.patch

Stagowanie/resetowanie po kawałku

git add -p

git reset -p

Nowa konwencja --delete


Można używać zamiast starej :name

Np. usuwanie zdalnego brancha:

git push remote_name --delete branch_name

git push --force-with-lease

Push before rebase

Then you don't need reflog to roolback

git reset --hard origin/branch-name

Git ReReRe

REuse REcorded REsolution of conflicted merges

What rerere does is save the resolution of a conflict so that it can be re-applied later if it sees the same conflict again. When Git sees the conflict which it already has a resolution recorded for, it will apply the resolution automatically for you, and give you the opportunity to accept the resolution as applied, or change it.

 • git config --global rerere.enabled true
 • git rerere (przed lub po rozwiązaniu konfliktu)

Git Log

GitWarsztaty.pl/materialy/git-log.pdf

Git Kilof

Pickaxe - git log -S text

Warto łączyć z innymi, np. od razu podać -p

Stan całego systemu z dowolnego commita

Meld

 • Możliwość diffowania tekstów bez plików
 • Możliwość edytowania z poziomu diffa

Przydatne narzędzia

 • GitLab pages
 • GitHub pages
 • Netlify
 • GitHub Gist

Git Bisect

Yet again it was worth to create small commits :)

Demo

Video player with Git Bisect demo

Gita nie oddam!

Mam nadzieję, że od teraz

Ty również :)

Dziękuję za uwagę


Życzę wszystkim, żeby z pomocą Gita
praca posuwała się do przodu w zawrotnym tempie